MiitIT ry:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on MiitIT ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Uusimaa.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia tieto- ja viestintätekniikan parissa työskentelevien ammattilaisten ja muiden toimialasta kiinnostuneiden henkilöiden verkottuneena yhteisönä sekä edistää toimialan kehittymistä ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä yhteiskunnassa.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota.

3§ Yhdistyksen toiminta

Yhdistys seuraa aktiivisesti alan kehityssuuntia, toimii aktiivisena yhteiskunnallisena vaikuttajana ja tarjoaa jäsenilleen yhteisölliset toiminnan puitteet sekä mahdollisuuden ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, tutustumiskäyntejä sekä muuta vastaavaa yhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa.

Yhdistyksen jäsenet voivat muodostaa verkostoja tietyn teeman tai aihealueen ympärille. Verkostoihin voi liittyä kuka tahansa yhdistyksen henkilöjäsen ja liittyminen on maksutonta.

4§ Varojen hankinta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksua. Yhdistys voi myös ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys voi lisäksi järjestää maksullisia tarkoituksen edistamiseen liittyviä tapahtumia, koulutustilaisuuksia, kursseja, huvitilaisuuksia, myyjäisiä ja arpajaisia. Yhdistys voi ottaa vastaan talkootyötä erilaisissa tapahtumissa ja näin kerätä varoja yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista varten.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

5§ Yhdistyksen jäsenyys

5.1. Yhdistyksen jäsenet ja jäsenten äänioikeudet

Yhdistyksessä voi olla yritys-, yhteisö- ja henkilöjäseniä.

Yhdistyksen äänivaltaisia jäseniä ovat varsinaiset yritys- ja henkilöjäsenet, kunniajäsenet sekä rekisteröidyt jäsenyhdistykset.

Jäsenyhdistyksiä voivat olla alan yhdistykset ja harrastuskerhot sekä opiskelijayhdistykset.

Nuorisojäseneksi voidaan ottaa alle 15-vuotias henkilö.

Perhejäseneksi voidaan ottaa varsinaisen jäsenen kanssa samassa osoitteessa asuva henkilö.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous 2/3 äänten enemmistöllä kutsua johtokunnan esityksestä henkilön, joka on yhdistyksen toimintaa silmälläpitäen erityisen ansioitunut.

Varsinaisella ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni. Nuoriso- ja perhejäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Kukin yhdistyksen varsinainen ja kunniajäsen voi oman äänensä lisäksi käyttää valtakirjalla korkeintaan kahden (2) henkilöjäsenen ääntä.

Rekisteröidyillä jäsenyhdistyksillä on yksi ääni alkavaa viittäkymmentä varsinaista jäsentään kohden, kuitenkin niin, että jäsenyhdistyksellä on enintään kolme (3) ääntä.

Yritysjäsentä ja jäsenyhdistystä edustaa yhdistyksen kokouksissa yritysjäsenen tai jäsenyhdistyksen nimeämä edustaja, joka luovuttaa valtakirjansa kokouksen toimihenkilölle tarkastettavaksi ja äänimäärän varmentamiseksi.

5.2. Jäseneksi liittyminen

Johtokunta hyväksyy uuden jäsenen kirjallisen tai sähköisen hakemuksen perusteella.

5.3. Jäsenmaksu

Jäsenmaksujen suuruuden seuraavalle kalenterivuodelle päättää syyskokous. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

5.4. Eroaminen ja erottaminen yhdistyksestä

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostilla yhdistyksen johtokunnalle, johtokunnan puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Mikäli jäsen on laiminlyönyt kuluvan vuoden jäsenmaksunsa kolme (3) kuukautta eräpäivästä, yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on vahingoittanut menettelyllään huomattavasti yhdistyksen toimintaa tai on toiminut yhdistyksen sääntöjen tai hyvien tapojen vastaisesti. Jo maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta.

6§ Johtokunta

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Johtokunta valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on kolme (3) jäsentä.

Puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Johtokunnan muiden jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Sekä puheenjohtaja että johtokunnan jäsenet voidaan valita tehtäväänsä enintään kahdeksi (2) toimikaudeksi peräkkäin.

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla yksin sekä varapuheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla yhdessä.

Johtokunnan tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoitusperien ja päämäärien toteuttamiseksi. Tässä tarkoituksessa johtokunta

1) edustaa yhdistystä ja tekee yhdistyksen puolesta sitoumuksia

2) kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset, valmistelee niissä esitettävät asiat ja panee täytäntöön kokousten päätökset

3) valvoo yhdistyksen kokouksissa tehtyjen päätösten noudattamista

4) hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta

5) on oikeutettu palkkaamaan yhdistykselle järjestösihteerin ja muita toimihenkilöitä

6) laatii yhdistyksen toimintakertomukset ja tilinpäätökset

7) laatii ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

8) vastaa yhdistyksen julkaisutoiminnasta

9) hyväksyy uudet verkostot ja päättää verkostojen lopettamisesta

10) hyväksyy ja erottaa jäsenet

11) toteuttaa muut yhdistyksen asioiden hoitamiseksi tarpeelliset tehtävät.

7§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle 15. helmikuuta mennessä.

Tilintarkastajan on annettava johtokunnalle toimittamastaan tarkastuksesta yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu kirjallinen tarkastuskertomus helmikuun loppuun mennessä.

Varsinaisia tilintarkastajia yhdistyksessä on yksi (1) ja varatilintarkastajia yksi (1).

8§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) sääntömääräistä kokousta. Kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous 15. joulukuuta mennessä johtokunnan määräämänä aikana. Kutsu ja esityslista yhdistyksen kokouksiin on postitettava tai toimitettava sähköpostilla viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kokouksissa ei päätetä muista kuin esityslistassa mainituista asioista.

Yhdistyksen jäsen voi ehdottaa asiaa käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa. Ehdotus tulee toimittaa hallitukselle kirjallisesti kevätkokousta varten viimeistään 31.12. ja syyskokousta varten viimeistään 31.7.

Muita yhdistyksen kokouksia pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kutsu ja esityslista ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan samalla tavalla kuin varsinaisiin kokouksiin.

Kevät- ja syyskokouksissa käsiteltävät asiat:

KEVÄTKOKOUS

Ennen kokouksen alkua tarkistetaan kokousedustajien äänioikeus ja valtakirjat. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1) esitetään johtokunnan toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto

2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle tai muista toimenpiteistä, joihin vuoden kuluessa pidetty hallinto ja tilit antavat aihetta

4) käsitellään muut asiat, jotka on johtokunnalle osoitetulla kirjallisella ilmoituksella saatettu kevätkokouksen käsiteltäviksi vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta

5) käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat

6) käsitellään muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

SYYSKOKOUS

Ennen kokouksen alkua tarkistetaan kokousedustajien äänioikeus ja valtakirjat. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1) johtokunnan esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

2) vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus ja maksuajankohta

3) valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä

4) valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö

5) valitaan yhdistyksen edustajat ja ehdokkaat niiden yhteisöjen hallintoelimiin, joissa yhdistys on jäsenenä

6) käsitellään muut asiat, jotka on johtokunnalle osoitetulla kirjallisella ilmoituksella saatettu syyskokouksen käsiteltäviksi vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta

7) käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat

8) käsitellään muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

9§ Sääntöjen muutokset

Sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutosta kannattaa vähintään 5/6 annetuista äänistä.

10§ Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään 5/6 äänten enemmistöllä. Päätös on asianmukaisesti rekisteröitävä.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat MiitIT ry:n arvojen mukaista toimintaa harjoittavalle, yhdelle tai useammalle rekisteröidylle yhdistykselle yleiskokouksen päätöksen mukaan.

11§ Muut määräykset

Muuten noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

 

Yhdistyksen säännöt on hyväksytty kevätkokouksessa 23.3.2017